Darganfod Sir Gaerfyrddin
CIPOLWG AR
  • Millennium Coastal Park
  • Millennium Coastal Park
  • Millennium Coastal Park
  • Millennium Coastal Park
  • Millennium Coastal Park

Parc Arfordirol y Mileniwm

Map Parc Arfordirol y Mileniwm

Bellach mae miloedd o ymwelwyr yn heidio i dde-orllewin Cymru i ddarganfod ysblander Parc Arfordirol y Mileniwm. Bydd atgofion lu am ei brydferthwch a'i helaethrwydd gan yr holl ymwelwyr â'r parc, sydd wedi ennill llu o wobrau. O fewn ychydig dros 15 mlynedd mae'r rhan o'r arfordir sy'n ymestyn am 22 cilometr ar hyd aber afon Llwchwr wedi cael ei thrawsnewid gan greu amrywiaeth unigryw o atyniadau i dwristiaid, cynefinoedd bywyd gwyllt, a chyfleusterau hamdden.

Cyfleusterau’r Ganolfan Ddarganfod

Cyfleusterau’r Ganolfan Ddarganfod

Wrth galon y Parc Arfordirol saif adeilad eiconig y Ganolfan Ddarganfod ac yma yn un o safleoedd godidocaf y sir, gall ymwelwyr gael gwybodaeth am atyniadau hamdden Sir Gâr. Yn edrych dros draeth Llanelli a golygfeydd panoramig aber afon Llwchwr a Phenrhyn Gwyr, mae’r Ganolfan Ddarganfod yn fan galw cyntaf i ymwelwyr ac yn fan delfrydol i gael seibiant wrth iddynt deithio drwy’r parc. (01554 777744 ).

Caffi Flanagans

Caffi Flanagans

Gyda’i ddewis o goffi a chacennau cyfandirol mae bwyty Flanagans yn dod â blas Môr y Canoldir i Barc Arfordirol y Mileniwm. Mae bwydlen y bwyty hefyd yn cynnwys amrywiaeth o brydau ysgafn amser cinio, byrbrydau a diodydd eraill i fodloni pob dant a chwaeth. Caiff 100,000 o bobl eu denu i Flanagans bob blwyddyn a bellach mae’n un o brif fannau cyfarfod i bobl leol ac yn lle delfrydol i ymwelwyr ô’r parc orffwys, ymlacio a mwynhau’r golygfeydd godidog sydd ar gael o’i leoliad ar lawr cyntaf y Ganolfan Ddarganfod.

Ciosg y Mileniwm

Ciosg y Mileniwm

Mae dewis di-ben-draw o hufen iâ yn cael ei werthu yng Nghiosg y Mileniwm yn y Ganolfan Ddarganfod. Mae’r amrywiaeth helaeth o hufen iâ a rhew melys yn golygu bod yma rywbeth at ddant pawb sy’n ymweld â’r parc, yn hen ac ifanc. Gall cwsmeriaid brynu’r danteithion hyn i fynd ymaith gyda hwy neu i’w mwynhau wrth ymlacio ar y celfi patio sy’n edrych dros draeth Llanelli. Ar ddiwrnod braf gall Ciosg y Mileniwm eich cludo i nefoedd hufennaidd!

Parcdir Paradwysaidd

Parcdir Paradwysaidd

Un o lwyddiannau mwyaf Parc Arfordirol y Mileniwm yw’r cynefinoedd bywyd gwyllt a grëwyd. Felly pam na threuliwch y diwrnod yn darganfod rhai o’r nifer o blanhigion ac anifeiliaid rhyfeddol sy’n byw yn y parc? Mae nifer o gynefinoedd gwahanol ar gael yn cynnwys twyni tywod, llynnoedd, morfa heli, corstir, coetir, nentydd a phorfeydd lled-naturiol. Mae pob cynefin yn gartref i gasgliad unigryw o blanhigion ac anifeiliaid.

Mae Gwarchodfa Natur Leol Twyni Doc y Gogledd, sydd gerllaw'r Ganolfan Ddarganfod, yn gartref i nifer o blanhigion ac anifeiliaid arbennig sydd wedi addasu i wrthsefyll yr amodau tywodlyd sych. Chwiliwch am blanhigion megis celyn y ôr, gludlys arfor, llaethlys y môr a glaswellt megis hesg môr a marchwellt y tywyn. Hefyd mae’r gloÿnnod byw y glesyn bach a’r iâr fach gleisiog prin i’w gweld yma.

Parcdir Paradwysaidd

O’r llwybr beicio ar benrhyn Machynys ceir golygfeydd godidog dros draethellau lleidiog Moryd Byrri sy’n rhyngwladol bwysig am yr adar a welir yno. Mae’r aber sy’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yn rhan o Ardal Gadwraeth Arbennig Bae Caerfyrddin. Chwiliwch am heidiau bychain o bibyddion y mawn, môr-hedyddion, hutanod y tywod a phibyddion coesgoch ar hyd yr arfordir ac am hwyaid torchog, pïod y môr a gylfiniriaid ymhellach allan ar y traethellau.

Mae tawelwch a llonyddwch corstir Gwarchodfa Natur Leol Merllyn Pwll yn gartref i nifer o blanhigion prin megis tegeirian cors y de, chwys yr haul a’r ganrhi leiaf. Yn yr ardaloedd mwy coediog mae rhedynen gyfrdwy a marchredynen y mynydd yn tyfu.

Yn yr haf, a’r porfeydd lled-naturiol yn frith o flodau’r ddôl, mae’r aer yn llawn o grŵn gwenyn a phryfed eraill sy’n byw ar neithdar. Yma hefyd mae’r ehedydd a’r llinos yn nythu ynghyd ag amrywiol loÿnnod byw megis iâr fach y glaw, gwrmyn y ddôl, y porthor, y gwibiwr mawr, y peunog a’r fantell goch.

Mae nifer fawr o adar yn nythu yng Ngwarchodfa Natur Leol Pwll Ashpit, megis elyrch, hwyaid gwyllt, cwtieir, ieir dŵr, gwyachod bach, gwyachod mawr copog a hwyaid copog. Yn yr haf gwibia gwenoliaid y traeth dros y pyllau i ddal pryfed. Daw nifer o hwyaid yma i dreulio’r gaeaf gan gynnwys hwyaid llwyd, hwyaid llydanbig, corhwyaid, hwyaid pengoch, chwiwellau a hwyaid llygad aur.

Harbwr Porth Tywyn

Harbwr Porth Tywyn

Wedi’i leoli yng nghanol parc arobryn Arfordir y Mileniwm, y marina hwn yw’r diweddaraf yng Nghymru ac mae yma le i 450 o fadau. Yn gorwedd ar ochr ogleddol glannau aber afon Llwchwr, mae ym Marina Porth Tywyn gyfuniad perffaith o gyfleusterau hamdden i berchenogion badau a hynny mewn 14 milltir o barcdir wedi’i dirlunio. Yn gorwedd wrth borth Bae Caerfyrddin mae’n ganolfan ddelfrydol ar gyfer archwilio arfordir De a Gorllewin Cymru. Mae yma olygfeydd gogoneddus o Benrhyn Gŵyr ac mae o fewn cyrraedd hwylus i arfordir godidog Sir Benfro.

Traethau

Traethau

Traeth Llanelli - Mae lleiniau euraid yn britho traethlin Parc Arfordirol y Mileniwm ac yn eu plith mae Traeth Llanelli. Am flynyddoedd lawer pobl leol yn unig wyddai am fodolaeth y traeth hwn ond yn dilyn creu’r Parc Arfordirol daeth y gyfrinach yn wybodaeth gyffredinol a bellach mae’n gyrchfan poblogaidd i ymwelwyr o bell ac agos. Mae Traeth Llanelli wrth ymyl Canolfan y Parc ac yn ymestyn am ryw filltir ar hyd glannau gogleddol aber afon Llwchwr. Gallwch fwynhau’r olygfa o’r traeth o’r Ganolfan Ddarganfod ac wrth rodio’r Promenâd trawiadol.

Traeth Porth Tywyn

Traeth Porth Tywyn - Mae traeth newydd sbon ger Harbwr Porth Tywyn ac erbyn hyn mae’n boblogaidd iawn gyda brigwyr tonnau a chanŵ-wyr môr. Ardal eang o draethellau lleidiog oedd i’r dwyrain o’r fynedfa i’r harbwr ar un adeg ond dros gyfnod o dair blynedd yn unig, gorchuddiwyd y cyfan gan drwch o dywod euraid. O ganlyniad, pan fo’r amodau’n iawn, mae’r tonnau yma gyda’r gorau yn y sir. Ar sawl achlysur yn ystod yr haf diwethaf gellid gweld oddeutu 40 o frigwyr tonnau a’r un nifer o ganŵ-wyr yn manteisio ar y tonnau 4-6 troedfedd sy’n creu beisdon ogoneddus.

Cyfleusterau

Lluniaeth Ysgafn a Thoiledau Cyhoeddus:
y Ganolfan Ddarganfod, Pafiliwn Pwll a Harbwr Porth Tywyn.

Meysydd Parcio Arhosiad Hir (Talu ac Arddangos):
Porth y Bynea, y Meysydd Gŵyl, Harbwr Porth Tywyn.

Meysydd Parcio Arhosiad Byr (Talu ac Arddangos):
Y Ganolfan Ddarganfod, Parc Dŵr y Sandy, Harbwr Porth Tywyn, Harbwr Pen-bre.

Safleoedd Bysiau:
X11, X12, 111,112 ac 173 rhwng Porth Tywyn, Pwll a Llanelli.
181 o Lanelli i Seaside (ger Doc y Gogledd)
firstcymru.co.uk
traveline.info

Gorsafoedd trenau prif lein:
Llanelli a Phorth Tywyn.
firstgreatwestern.co.uk
virgintrains.co.uk
arrivatrainswales.co.uk

Mynediad i Bobl Anabl:
Mae’r rhan fwyaf o ardaloedd y Parc Arfordirol wedi’u harwynebu â tharmac caled (graean neu welltglas yw arwyneb rhai o’r llwybrau llai). Yn y Ganolfan Ddarganfod mae lifft, toiledau a mannau parcio i bobl anabl, ffoniwch 01554 774444 i gael rhagor o wybodaeth. Hefyd mae llefydd parcio, toiledau, ac ati, i’r anabl yng Nghanolfan Adar y Gwlyptir. Cyrchwch y wefan National Wetlands Centre i gael rhagor o wybodaeth. Mae toiledau i bobl anabl yn Harbwr Porth Tywyn ac ym Mhafiliwn y Pwll.

Cyfleusterau Pysgota:
Mae pedwar llyn sy’n cynnal eu hunain ar gael ar gyfer pysgota pysgod breision a physgod hela, ffoniwch 01554 774444. Mae badau ar gael i’w hurio allan o Harbwr Porth Tywyn ar gyfer pysgota môr, cliciwch yma i gael manylion.

Cysylltwch â

Parc Arfordirol y Mileniwm:
Canolfan Ddarganfod,Doc y Gogledd, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 2LF.
01554 777744.