Darganfod Sir Gaerfyrddin
CIPOLWG AR
  • HAFAN   ›   
  • LLEOEDD   ›   
  • CAERFYRDDIN A LLANSTEFFAN
  • Tref Caerfyrddin
  • Rheilffordd Gwili
  • Traeth Llansteffan
  • Marchnad Dan Do Caerfyrddin
  • Bowlio Xcel

Caerfyrddin a Llansteffan

Hud a lledrith Myrddin

Rhodfa'r Santes Catrin

Rhodfa'r Santes Catrin

Byd hudol a oedd yn gyforiog o ddirgelwch a phleserau di-ben-draw oedd Caerfyrddin y dewin Myrddin. Mae'r dref hynaf yng Nghymru wedi tyfu o amgylch amddiffynfeydd cadarn y Rhufeiniaid, ac mae'n gyfuniad o elfennau modern a threftadaeth chwedlonol a milwrol. Ergyd carreg o'r castell Normanaidd - a saif yn rhwysgfawr uwchlaw un o'r dyffrynnoedd pertaf yng Nghymru yn ddiamheuaeth, lle mae afon Tywi yn llifo'n urddasol fel arian byw ar ei thaith hamddenol tuag at y mঌr - y mae Rhodfa'r Santes Catrin sy'n ganolfan fodern i'r unfed ganrif ar hugain. Ymhlith pyrth y Rhodfa y mae tyrau gwydr ysblennydd yr holl siopau mawrion ac eto, os camwch o'r neilltu, byddwch yn crwydro strydoedd hynafol lle gallwch ddod o hyd i siopau bychain o bob math sy'n gwerthu amrywiaeth o bethau, gan gynnwys cawsiau o bob lliw a llun, dillad ffasiynol a'r gwinoedd gorau.

Marchnad Caerfyrddin

Marchnad Caerfyrddin

Gerllaw y mae Marchnad Caerfyrddin ar ei newydd wedd (sy'n gyfuniad o'r hen a'r modern) yn lle gwych i gael gafael ar amrywiaeth o bethau, gan gynnwys danteithion megis Ham Caerfyrddin - y mae'r Tywysog Siarl mor hoff ohono - bara lawr a chocos.

Tŷr Castell

Tŷr Castell

Mae hyd yn oed hen garchar sy'n dyddio o'r 1530au yn y dref. Erbyn hyn amgueddfa yw Tŷ’r Castell sy'n llechu rhwng muriau allanol a mewnol ysblennydd Neuadd y Sir, a saif mewn man mor amlwg wrth i bobl agosáu at y dref o'r de a'r dwyrain. Gallwch grwydro'r hen gelloedd gan synhwyro unigrwydd dirdynnol a gofidiau'r oesau a fu. Gofalwch nad ydych yn gadael i'r drysau gau'n glep arnoch oni bai fod gennych yr allweddi'n gadarn yn eich llaw. Bydd hanesion y carcharorion unigol a'r rhesymau dros eu cosbi yn peri ichi chwerthin a llefain am yn ail, yn enwedig wrth ddarllen am dynged yr anffodusion a alltudiwyd i Awstralia bell neu a grogwyd yn greulon ar y grocbren ar furiau'r Castell.

Cyryglau a llongau hwyliau

Maes Myrddin

Maes Myrddin

Wrth ichi fynd tuag at yr afon o ganol tref Caerfyrddin, a chyda chymorth hudlath Myrddin, byddwch yn camu i Faes Myrddi sef canolfan siopa arall lle saif cerflun 11 troedfedd o'r dewin ynghanol y siopwyr. Mae'r rhan hon o'r dref yn frith o strydoedd bychain ynghyd â thai gwŷr mawr o'r ddeunawfed ganrif sy'n ymestyn tuag at gei Caerfyrddin, a grëwyd gyntaf gan y Rhufeiniaid. Tan ryw ganrif yn ôl byddech yn gweld llongau hwyliau anferth, a oedd yn croesi'r môr mawr, yn cael eu llwytho a'u dadlwytho wrth angorfeydd y cei. Mae afon Tywi yn enwog am eogiaid a sewiniaid, ac mae pysgotwyr yn dal i ddefnyddio cyryglau i bysgota am eog ar yr afon.

Dewch draw i gael diwrnod difyr ar drên stêm

Mae Rheilffordd Gwili

Mae Rheilffordd Gwili

Mae Rheilffordd Gwili yn atyniad sydd wrth fodd y teulu cyfan, ac i'r bobl sy'n gwirioni ar drenau stêm mae'n baradwys heb ei hail, a hynny heb fod ymhell o dref Caerfyrddin. Dyma gyfle i deithio ar drên stêm o'r 1960au sy'n tynnu amrywiaeth o gerbydau gan gynnwys cerbyd bwyta lle gallwch ymlacio fel gwŷr mawr yn null y teithwyr ar yr Orient Express wrth i'r gweinydd weini ar eich bord. Byddwch yn gallu mwynhau eich cinio rhost wrth i'r trên ddilyn yr afon yn hamddenol drwy'r dyffryn coediog serth gan adael rhuban gwyn ar ei ôl yn yr awyr. Mae Rheilffordd Gwili yn trefnu amrywiaeth o deithiau arbennig drwy gydol y flwyddyn sydd yn denu pobl o bob oedran. Ymhlith y rhain y mae teithiau jazz Chattanooga Choo Choo, teithiau 'cyfle i yrru trên', a theithiau arbennig i blant gan gynnwys teithiau Tomos y Tanc.

Taro 'Twrci' yn Xcel

Xcel Bowl

Bowlio Xcel

Beth am fynd draw i'r Xcel Bowl, sy'n atyniad bowlio deg newydd yng Nghaerfyrddin, i roi cynnig ar gael 'twrci' - sef tri thrawiad mewn rhes. Mae 12 lôn yno ynghyd â maes parcio am ddim, llecyn chwarae i blant bach, bar trwyddedig, a bwyty o safon.

Cynnyrch at ddant pawb ar gael yn y farchnad

Marchnad Dan Do caerfyrddin

Marchnad Dan Do caerfyrddin

Os ydych am ychwanegu cig gwiwer at eich neges siopa, dewch draw i'r siop helgig ger Marchnad Caerfyrddin. Hefyd gallwch brynu yno gig baedd gwyllt a chig carw. Os ydych am wneud argraff ar bobl, gallwch brynu un o hoff ddanteithion y Tywysog Siarl yn y farchnad gan fod stondin yno sy'n gwerthu Ham Caerfyrddin. Yn sgil hoffter y Tywysog o'r ham arbennig hwn mae'n dwyn y sêl cymeradwyaeth frenhinol.

Parc dymunol

Mae parc dymunol dros ben heb fod ymhell o ganolfan siopa Caerfyrddin ac mae ynddo atyniad anghyffredin, sef felodrom. Felly os dewch â'ch beic gyda chi i'r dref gallwch fanteisio ar gyfle prin i feicio o amgylch felodrom hirgrwn. Mae felodrom Caerfyrddin wedi ei ailwampio'n ddiweddar. Yn ogystal mae llecyn sglefyrddio, lle chwarae i'r plant, ac ystafell de ddymunol, pan fydd angen ymlacio arnoch, o fewn ffiniau helaeth y parc.

Hufen iâ hyfryd

Cowpots parlwr hufen iâ

Cowpots parlwr hufen iâ

Beth am ymweld â Siop Hufen Iâ Cowpots yng nghanol y dref i fwynhau'r amrywiaeth o hufen iâ hyfryd sydd ar werth yno. Bydd y fenter deuluol hon yn eich denu'n ôl dro ar ôl tro ac yn eich gyrru i flaen y ciw ni waeth beth fo'ch oedran.

Canolfan hamdden i bencampwyr

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Pwll nofio wyth lôn lle mae gorwel artiffisial yw prif atyniad Canolfan Hamdden Caerfyrddin ond mae gweddill y cyfleusterau o'r radd flaenaf hefyd gan gynnwys cyfleusterau sboncen a badminton, ystafell iechyd, stiwdio ddawns, cyfleusterau cynadledda a maes antur dan do. Mae staff proffesiynol wrth law i estyn cymorth yn y ganolfan, sydd ond yn daith fer o ganol y dref mewn car.

Llansteffan

Llansteffan

Saith milltir i’r de o Gaerfyrddin, mae gan y traeth mawr a thawel hwn, sy’n cynnig golygfeydd ar draws Afon Tywi tuag at Lanyfferi, dywod meddal hyfryd i eistedd arno a thywod cadarn ar gyfer codi cestyll tywod. Mae’r traeth yn llawn cregyn cocos ac mae’r pyllau glan môr yn fyw wrth ichi fentro tuag at Fae Scott. Pwynt gwerthu unigryw: y ‘sgod a’r sglods hyfryd sydd i’w cael o gwt bach wrth y traeth. Yn edrych dros y traeth y mae un arall o gestyll enwog Cymru, sef y gaer a adeiladwyd gan y Normaniaid yn y 12fed ganrif (Castell Llansteffan) ac sy’n adnabyddus am ei Phorthdy Mawr. Arferai’r pentref fod yn gyrchfan wyliau ffasiynol i bobl Fictoraidd ac Edwardaidd o’r trefi.