Darganfod Sir Gaerfyrddin
CIPOLWG AR

Syniadau Carafanio a Gwersylla yn Sir Gaerfyrddin

Carmarthenshire Caravan & Camping
Carmarthenshire Caravan & Camping

Nid yw’n anodd gweld pam mae gwyliau carafanio mor boblogaidd. Maen nhw’n cynnig hyblygrwydd a rhyddid llwyr, sy’n golygu y gallwch fynd i ble bynnag y dewiswch, pryd bynnag y dewiswch. Os penderfynwch, ar ôl wythnos o waith caled, eich bod eisiau dianc am hoe a mwynhau penwythnos ymlaciol i ffwrdd o ofynion bywyd bob dydd, gwyliau carafanio a gwersylla yn Sir Gaerfyrddin yw’r union beth sydd ei angen arnoch.

Does dim ffordd well o fwynhau bywyd awyr agored na thrwy ddod â’ch llety eich hun gyda chi. A does dim byd tebyg chwaith i fynd i gysgu o dan y sêr a dihuno gyda chorws y wawr er mwyn bod yn un â Natur. Mae gwersylla yn rhoi’r rhyddid ichi fwynhau tirweddau ac arfordir gorau Sir Gaerfyrddin heb wario ffortiwn - dyw cael blas y pridd ddim yn gorfod gwagio’ch poced. Rydych yn gofalu am eich hunan ond yn mwynhau safonau pum seren ar yr un pryd.

Carmarthenshire Caravan & Camping

Mae gennym barciau carafanio hyfryd ar hyd a lled Sir Gaerfyrddin sy’n cynnig golygfeydd o’r môr, mynyddoedd, llynnoedd a choedwigoedd. Mae llawer o’n safleoedd carafanio’n cynnig cyfleusterau ychwanegol, gan gynnwys adloniant, clybiau plant, ac weithiau bwll nofio hyd yn oed! Gobeithiwn y bydd y wefan hon yn ddefnyddiol wrth ichi gynllunio eich gwyliau carafanio a gwersylla yn Sir Gaerfyrddin. Er mwyn cael syniadau am wyliau gwasgwch y cysylltiadau yn y golofn ar yr ochr dde.

Carmarthenshire Caravan & Camping

Os mai’r hyn sy’n dod i’ch meddwl yw pebyll yn gollwng, caeau mwdlyd a sachau cysgu gwlyb, gallwch ailfeddwl. Mae gwersylla wedi ennill ei blwyf yn ddewis gwyliau ffasiynol ac mae Sir Gaerfyrddin yn arwain y ffordd yn un o gyrchfannau mwyaf poblogaidd Cymru.

Mae gwersyllwyr enwog fel Sienna Miller, Jamie Oliver a Kate Moss wedi helpu gwneud gwersylla’n ddewis deniadol a phoblogaidd. Mae’r arbenigwraig eiddo a’r cyflwynydd teledu Sarah Beeny yn dweud fod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn un o’i hoff ardaloedd ar gyfer gwyliau awyr agored. Er mwyn cael gwyliau haf gwahanol beth am fynd i 'wârsylla' yng Nghymru. Ystyr hynny yw gwersylla gwâr. Does dim rhaid i’ch gwyliau gwersylla fod yn ddiflas - gwnewch e’n brofiad yn Sir Gaerfyrddin trwy aros yn un o’n tipis neu yurts.

Os nad ydych yn llawn-mor-fentrus mae’r garafán yn ddewis hyfryd iawn. Llecynnau teithio pob tywydd yn cynnig cyfleusterau moethus, ac yn y cyflwr gorau posib. Mae cerbydau gwersylla yn ffordd ffasiynol arall o weld cefn gwlad; mae’r VW camper yn chwarae rhan fawr yn adfywiad gwersylla.

Lleoliad yn allweddol

Carmarthenshire Caravan & Camping

Mae dod o hyd i’ch safle carafanio delfrydol yn dibynnu ar beth rydych yn gobeithio’i gael allan o’ch gwyliau. Mae safleoedd carafanio’n amrywio o ran maint a chyfleusterau ac maen nhw’n cynnig nifer o gyfleusterau gwahanol. Mae rhai’n cynnig y diweddaraf fel Wi-Fi, ond mater ichi yw dewis awyrgylch a lleoliad y safle carafanio sydd orau ichi. Edrychwch yn y golofn ar yr ochr dde i weld ambell awgrym arbenigol.

Carmarthenshire Caravan & Camping

Efallai yr hoffech ymlacio mewn safle carafanio tawel gerllaw, neu aros mewn safle sydd ar drothwy golygfeydd a llwybrau cerdded bythgofiadwy.

Mae rhai safleoedd carafanio’n fwy ac efallai y bydd ganddynt bwll nofio, cyfleusterau golchi dillad, ystafell deledu neu neuadd hamddena. Mae eraill yn llai a thawelach ac mae ganddynt lai o gyfleusterau. Byddai’r math yma o safle carafanio yn addas ichi os ydych yn chwilio am wyliau mwy anghysbell, neu os nad ydych ond yn bwriadu defnyddio’r garafán i gysgu ynddi a threulio gweddill yr amser yn crwydro yma a thraw. Er mwyn eich helpu i benderfynu rydym wedi awgrymu rhai themâu gwyliau yn y golofn ar yr ochr dde.

Carafanio

Gwersylla