Darganfod Sir Gaerfyrddin
CIPOLWG AR
 • HAFAN   ›   
 • CYNIGION ARBENNIG

Cynigion Arbennig

Mae pob cynnig yn amodol ar delerau, amodau ac argaeledd.

Atyniadau

Hunan Arlwyo

Carafanio / Parciau Gwyliau

Gwesty Bach / B&B

The Dylan Thomas Birthday Walk

A Birthday to Remember - Dylan Thomas Birthday Walk

dylanthomasbirthdaywalk.co.uk

Pen-blwydd i'w gofio - Dewch i ymweld â thref hynafol Lacharn ac ardal Dylan Thomas. 'Dilyn cwrs a chael y sgwrs'

Ewch ar 'Daith Gerdded Pen-blwydd Dylan' o faes parcio'r blaentraeth i Fryn Syr John (tua 2 filltir) cyn dychwelyd i Lacharn i gael rhoddion am ddim a gostyngiadau gan fusnesau, fel bwyd, cwrw am ddim, a mynediad di-dâl i'r 'Boathouse'. Dewch i grwydro'r dref ar eich pen-blwydd ac i ddysgu am y cyfoeth o hanes sy'n perthyn i Lacharn a'i chastell, ei heglwys, a'i chorfforaeth (700 mlwydd oed). Fel y disgrifiodd Dylan y dref, 'this timeless, mild, beguiling island of a town.'

BRIG ↑

Allt y Golau Farmhouse

Allt y Golau Farmhouse

alltygolau.com    01267 290455

Mae Ffermdy Allt y Golau ond deg munud o daith yn y car o Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Gerddi Aberglasne ac mae'n cynnig tocynnau am ddim i ardd o'u dewis i ymwelwyr sy'n aros am dair noson neu ragor. £35 y person y noson - 2 yn rhannu, £45 y person y noson - ystafell sengl.

Mae Ffermdy Allt y Golau wedi'i leoli mewn tirwedd fendigedig â golygfeydd godidog dros Ddyffryn Tywi a'r tu hwnt tuag at y Mynydd Du. Mae ein ffermdy Sioraidd â waliau cerrig yn cynnwys celfi ac addurn o safon uchel iawn a nifer o'r nodweddion gwreiddiol.

BRIG ↑

Basel Cottage

Basel Cottage

baselcottageholidays.co.uk
01550 720794 or 07960 871558

Bwthyn Gwyliau 5 seren sy'n enillydd gwobrau, yng nghanol 18 erw o gefn gwlad gwych Cymru. Croesawir cŵn. 5% ar brisiau'r wefan am gyfnod cyfyngedig os archebir yn uniongyrchol gan y perchnogion drwy ffonio 01550 720794 neu drwy anfon e-bost at , gan nodi 'Darganfod Sir Gâr'. Gall hyd at 2 gi aros AM DDIM. Bydd te hufen bendigedig i groesawu'r holl westeion wrth iddynt gyrraedd. Mae'r cynnig hwn yn amodol ar argaeledd a gellir tynnu'r cynnig yn ôl ar unrhyw adeg.

BRIG ↑

Carmarthen Bay Holiday Park

Carmarthen Bay Holiday Park - Park Resorts

park-resorts.com   0843 3092591

Ewch i'r wefan i gael dewisiadau gwyliau a chynigion arbennig.

BRIG ↑

Cefnmeurig Cottage

Cefnmeurig Cottage

visitwestwales.com
07765 250230

Mae Cefnmeurig Cottage wedi ei leoli ar Cefnmeurig Farm yn Llangynin. Taith 15 munud mewn car o Lacharn. Yn ddiweddar, rydym wedi addasu tŷ allan yn Ystafell Ymchwilio i Hanes Teuluol ac rydym yn cynnig Pecynnau Gwyliau Hanes Teuluol ac Aduniadau Teuluol. Mae lle i hyd at 7 person gysgu yn y bwthyn mewn pedair ystafell wely en-suite. Mae gan y bwthyn 5 seren ac mae wedi ennill gwobrau.

Mae Llysmeurig Villa, Sanclêr yn dŷ sylweddol o'r 1930au sydd newydd gael ei adnewyddu ac mae'n cynnwys ystafell dywyll ffotograffig ac amgueddfa fach sy'n adlewyrchu bywyd teuluol yn y 1930au a'r 40au drwy ffotograffau a phethau cofiadwy. Mae lle i hyd at 6 person gysgu yn Llysmeurig Villa mewn pedair ystafell wely. 4 milltir o Lacharn.

Cynigion:

 • Cynnig Pampro a Barddoniaeth - Beth am ddarllen gwaith Dylan mewn lle cyfforddus ar wyliau ac yn y cartref. Mae'r cynnig yn cynnwys gynau llofft cotwm newydd sbon, sliperi, taclau ymolch a llyfrau barddoniaeth ichi eu defnyddio a'u mwynhau ar eich gwyliau hunan-arlwyo yn Sir Gaerfyrddin A chewch fynd â nhw adref gyda chi i'w cadw. (Rhoddir gŵn llofft i'r holl westeion ar wyliau ond mae cyfyngiad o ddau fesul archeb o ran y gynau y cewch fynd adref gyda chi i'w cadw. Bydd yr holl westeion yn gallu mynd â sliperi, taclau ymolch a'u llyfr barddoniaeth gartref gyda nhw)
 • Cynnig Siart Achau y Cyfenw Thomas - Er mwyn cydnabod canmlwyddiant geni Dylan Thomas ac arwyddocâd y cyfenw Thomas yn Sir Gaerfyrddin, rydym yn cynnig siart achau personol ar bapur safonol am ddim i westeion sydd â'r cyfenw Thomas yn eu siart achau. Mae'n bosibl y gallai'r ddogfen bersonol iawn hon fod yn eiddo etifeddol pwysig i'r cenedlaethau i ddod.
 • Ffotograffau o Gynefin Dylan - Gwyliau ffotograffiaeth yn ein fila o'r 1930au sydd newydd gael ei hadnewyddu ac sy'n cynnwys ystafell dywyll ffotograffig. 4 milltir o Lacharn. O dan arweiniad ein ffotograffydd arbenigol, byddwch yn tynnu lluniau o gynefin Dylan yn Sir Gaerfyrddin ac yn Abertawe a chewch ddysgu neu wella eich technegau prosesu ffotograffau mewn ystafell dywyll.

BRIG ↑

Cwmcrwth Farm Holiday Cottages

Cwmcrwth Farm Holiday Cottages

cwmcrwthfarm.co.uk
01558 669160

Gwyliau munud olaf yn ein bythynnod sydd wedi ennill gwobrau:

Mae'r Hydref yn adeg arbennig yn Sir Gaerfyrddin. Beth am fwynhau harddwch naturiol gwych lliwiau'r Hydref a ffeiriau gaeaf unigryw?

 • Gallwch aros am 7 noson yn The Hayloft sydd â lle i 4 (2 ystafell wely) am £300.
 • Gallwch aros am 7 noson yn The Coach House neu'r Milking Parlour (3 ystafell wely) am £400.

Canol yr Wythnos

 • 2 noson am £150.
 • 4 noson am £250.

Penwythnosau Ymlaciol (2 noson am £220 sy'n cynnwys yr opsiwn o adael yn hwyrach).

Beth am ddianc o'r ddinas am benwythnos? Beth am ymlacio yn y wlad, mwynhau taith gerdded yng nghanol y wlad, ymweld â chestyll a thraethau neu ymweld ag un o ffeiriau gaeaf Sir Gaerfyrddin a'r cabanau Nadolig yng Nghaerfyrddin sy'n llawn crefftau a bwydydd lleol?

 • 2-4 Rhagfyr - Ffair Aeaf Aberglasne.
 • 10th Rhagfyr - Ffair Grefftau'r Ardd Fotaneg Genedlaethol.
 • 17th Rhagfyr - Gŵyl Fwyd Nadolig yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.
 • Mae lle i 4 o bobl gysgu yn The Hayloft a'r gost yw £220.
 • Mae lle i 6 o bobl gysgu yn The Milking Parlour a'r Coach House a'r gost yw £250.
 • Mae'r opsiwn o adael yn hwyrach unrhyw bryd hyd at 1pm wedi'i gynnwys.

BRIG ↑

Glynhir Estate

Glynhir Estate

theglynhirestate.com
01269 850438

A hefyd o 3 Medi ymlaen, gallwn dderbyn archebion am wyliau o unrhyw hyd rhwng 3 a 7 diwrnod, neu fwy. Ewch i'n gwefan, theglynhirestate.com, i weld y prisiau safonol ac yna ffoniwch ni, gan ddyfynnu twristiaeth Sir Gaerfyrddin, a chewch 10% oddi ar eich archeb am fythynnod a phris penodol o £80 am ein gwesty gwely a brecwast (2 berson).

BRIG ↑

Lan Las

Lan Las

lanlas.co.uk
01267 220292 (ar ôl 6pm)

Yocyn Rhad, ac am ddim: Ardd Fotanic Genedlaethol Cymru
Cynnig arbennig i barau (2 berson) sy’n aros yn Lan Las. Mae tua 20 munud i ffwrdd o’r Ardd Fotanig, gan yrru drwy wlad olygfaol Sir Gar. Mwynhewch 3 noson yn Lan Las i 2 berson: 2 tocyn rhad ac am ddim, a brecwast bwffe yn gynnwysiedig £250 (tu fas i wyliau’r ysgol) Nodwch lawr 'Cynnig Ardd Fotaneg' wrth gofrestru. Diolch yn fawr.

Egwl Golff @ Lan Las
Aroswch yn Lan Las dimond 5 milltir i ffwrdd o Gwrs Golff Caerfyrddin. Mae Lan Las yn berffaith ar gyfer grwpiau bach o olffwyr. Gallwn cynnig 3 noson am bris o £25 y person/y noson, gam gynnwys brecwast bwffe. Mae lle i 4 person (ystafelloed sengl)* Mae Lan Las wedi ei awdurdodi gan Croeso Cymru mae hefyd Groeso i Gerddwyr a Beicwyr. *os mae angen fwy o wybodaeth gofynnch wrth gofrestru. Diolch yn fawr.

BRIG ↑

Lolfa Cynin

Lolfa Cynin

lolfa-cynin.co.uk
01994 232773

 • Rydym wedi dechrau cynnig Te Prynhawn wedi'i ysbrydoli gan Roald Dahl a byddwn yn eu cynnig drwy gydol 2016. Mae'r pecyn dros nos i deulu yn cynnwys te prynhawn Roald Dahl i'r teulu cyfan, nofel Roald Dahl i bob plentyn, llety am noson yn un o'n hystafelloedd, defnydd llawn o'r clwb hamdden, a’r llwybr cerdded drwy'r coed, a brecwast llawn fore trannoeth. Mae prisiau’r pecynnau hyn yn dechrau o £145 (i 2 oedolyn ac 1 plentyn).
 • Gwyliau'r Pasg - Mae gennym hyn a hyn o leoedd ar gael ganol yr wythnos yn ystod gwyliau'r Pasg. Mae'r pecyn Roald Dahl, sef aros am noson, ar gael ar 27ain Mawrth neu unrhyw bryd rhwng 3ydd a 7fed Ebrill. Bydd ein tymor ŵyna wedi hen gychwyn erbyn hynny. Bydd cyfle i'r gwesteion ddod i weld yr ŵyn ar y fferm yn ystod eu harhosiad, heb orfod talu'n ychwanegol.

BRIG ↑

National Botanic Garden of Wales

National Botanic Garden of Wales

gardenofwales.org.uk
01558 668768

Bydd llawer ohonoch chi wedi ymweld â’r Ardd o’r blaen - fe’i disgrifiwyd hi fel gem syfrdanol yn gorwedd yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru; efallai ichi gerdded o gwmpas y gadwyn brydferth o lynnoedd, ymweld â’r Tŷ Trofannol, yr Ardd Ddeu-Fur hanesyddol, a’r Bwyty Tymhorol trwyddedig a blasu’r prydau a baratoir ynddo’n ddyddiol gan ddefnyddio cynhwysion lleol.

Mae Tŷ Gwydr Mawr gwefreiddiol yr Arglwydd Foster, sy’n cynnwys y casgliad gorau o blanhigion o barth hinsoddol y Canoldir yn hemisffêr y Gogledd, yn blodeuo’n lliwgar yn ystod Ebrill a Mai. Dyma’r cyfnod mwyaf cyffrous i ymweld â’r berl bensaernïol nodedig hon, pan fo planhigion yn blaguro, ac ymwelwyr yn cael eu swyno gan arogleuon a golygfeydd synhwyrus o diroedd pell.

Bydd pob gyrrwr bws yn derbyn mynediad am ddim, tocyn pryd o fwyd gwerth £8.45, a thocyn rhodd £2, y gellir ei wario yn siop roddion yr Ardd neu yng ngwerthiannau planhigion ar y diwrnod. Mae digon o feysydd parcio rhad ac am ddim, ac ry’n ni wedi’n lleoli’n gyfleus rhyw ddwy funud yn unig o’r A48/M4.

Ionawr AM DDIM
Mae mynediad i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn rhad ac am ddim yn ystod mis Ionawr, felly pam na threfnwch chi ymweliad gaeafol? Mae digon i’w wneud o dan do, bydd hi’n ddiwrnod allan i’w fwynhau beth bynnag fo’r tywydd. Ar wahân i dair penwythnos o ‘ddigwyddiadau’ (pan fydd tâl mynediad bychan o £2), ni fydd tâl mynediad o gwbl am y mis cyfan.

BRIG ↑

Old Oak Barn

Old Oak Barn

oldoakbarn.co.uk
01994 230716 or 07787 148884

Ysgubor llawn cymeriad sy'n addas i blant, sydd â lle i 4 gysgu ac sydd mewn dyffryn coediog hyfryd dim ond 5 munud o'r A40 yn Sanclêr. Llety helaeth o safon uchel â llawer o ychwanegiadau. Lle perffaith i'r rheiny sy'n hoffi'r awyr agored. Rydym yn cael adolygiadau gwych yn gyson. Rydym yn cynnig gostyngiad o 10% i barau drwy'r flwyddyn os ydynt yn archebu drwy'r wefan Darganfod Sir Gâr.

BRIG ↑

Penrhipyn Cottage

Penrhipyn Cottage

penrhipyncottage.co.uk
01267 202344

Bwthyn gwyliau hardd, traddodiadol Cymreig â 5 seren lle gallwch gael gwyliau hunan-arlwyo yng nghanol Fforest Brechfa yn Ne-orllewin Cymru. Golygfeydd godidog, teithiau cerdded gwych. Profiad gwledig tawel a heddychlon.

 • Gostyngiad o 10% ar gyfer 2 o bobl sy'n aros am wythnos lawn.
 • Mwynhewch Becyn Croeso Blas ar Gymru YN RHAD AC AM DDIM.
 • Talebau gostyngol ar gyfer Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.
 • Talebau gostyngol ar gyfer Rheilffordd Gwili.
 • Mwynhewch ein 15 erw o flodau gwyllt hardd.
 • Dewch i fwynhau gardd hyfryd yn y wlad.
 • Dewch i wylio’r barcud coch sy’n nythu yma.
 • Mwynhewch wyliau go iawn yng nghefn gwlad Cymru.
 • Mae ein llety’n lle addas iawn i blant.
 • Llety 5 Seren.
 • Dewch i fwynhau bywyd gwyllt yr haf hwn!

BRIG ↑

South Wales Caravan Park

South Wales Caravan Park

southwalescaravansite.co.uk
01554 820420

Arhoswch am 7 noson ne fwy a derbynwch carafán siocled a cafodd ie wneud gan ein ffrindiau yn Heavenly!

BRIG ↑

Tan y Lan Fach Cottages

Tan y Lan Fach Cottages

tanylanwelshcottage.co.uk
01267 241579

A COSY ROMANTIC COTTAGE FOR TWO
Escape to the peace and quiet of this beautiful, romantic cottage with spectacular views overlooking the River Tywi and estuary towards Llansteffan Castle. This cosy cottage is set in a rural secluded area between Llansteffan and Carmarthen. Stays start at £40.00 per night per cottage - right up until the end of January. A warm comfortable double bed will already be made up and waiting for you, together with all linen and towels. The eco-friendly cottage is suitable for a couple or single and is entered by a glass room enabling the views and surrounding area to be enjoyed in any weather.

Please contact Sharon on 01267 241579 or

BRIG ↑

Ty Castell Guesthouse - Home of the Kingfisher

Ty Castell Guesthouse - Home of the Kingfisher

ty-castell.co.uk   01267 290034

Tŷ Castell Guesthouse - Cartref Glas y Dorlan - y llety Gwely a Brecwast 4 seren agosaf at Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru sy’n cynnig prydau bwyd a la carte gyda’r nos, ei gardd ei hun a llwybrau glan yr afon sy’n agored i’r cyhoedd o dan y Cynllun Gerddi Cenedlaethol. Bellach, mae Tŷ Castell, a oedd ar un adeg yn ffermdy ar lan Afon Tywi, yn westy pedair seren sy’n agor ei ddrysau i bobl sydd eisiau aros am benwythnos, fforwyr gwledig, edmygwyr natur a gerddi. Mae’n ganolfan berffaith ar gyfer crwydro Cymru ac rydych yn siŵr o gael croeso cynnes yno. Beth am aros am 3 noson neu ragor mewn ystafell gwely dwbl/dau wely, yn cynnwys brecwast a chael mynediad AM DDIM i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol, ynghyd â chysylltiad rhyngrwyd diwifr AM DDIM a pharcio preifat AM DDIM yn ein maes parcio caeedig. Mae’r cynnig ar gael dros y ffôn yn unig drwy ffonio 01267 290034 - nid yw’r cynnig hwn ar gael ar-lein.

BRIG ↑

Y Stabl

Y Stabl

cennencottages.co.uk
01550 779250 / 07807 237340

Recently graded 5-star by Visit Wales, this property is an ideal place for holiday reunions with family and friends while appreciating the beauty of the Brecon Beacons National Park. During the month of December if any Mary, Joseph or Jesus stays they will be given a 10% discount - and a box of Heavenly Chocolates.

BRIG ↑