Darganfod Sir Gaerfyrddin
CIPOLWG AR
  • HAFAN   ›   
  • DIWEDDARAF   ›   
  • CROESAWU CWN YN SIR GAERFYRDDIN

Mae croeso i chi a’ch ci yn Sir Gaerfyrddin

Caiff cŵn amser wrth eu bodd yn Sir Gaerfyrddin. Nid oes raid i chi edrych yn bell i weld y rheswm am hynny. Mae yma erddi gyda’r gorau yn y byd a chefn gwlad gwyrddach na gwyrdd y gallwch chi a’ch cyfaill grwydro drwyddo, a chasgliad godidog o barciau gwledig a chestyll.

Mae croeso i chi a’ch ci yn Sir Gaerfyrddin

Ceir yma arfordir paradwysaidd - traethau hir ac aberoedd hardd, Parcdir Cenedlaethol mynyddig ac amrywiaeth o lety bendigedig sy’n croesawu cŵn. Mae Sir Gaerfyrddin yn gyrchfan perffaith ar gyfer gwyliau neu seibiant byr i berchenogion cŵn.

Mae trefi, pentrefi a chanolfannau gwyliau y Sir wedi llwyddo i gadw cymeriad sy’n prysur ddiflannu mewn mannau eraill ond eto yn hwylus i’w cyrraedd. Edrychwch ar y map. Mae’n syndod o hawdd i grwydro’r rhan fwyaf o Dde Orllewin Cymru o Sir Gaerfyrddin. I’r gorllewin mae Sir Benfro a’i Pharc Cenedlaethol arfordirol. Yng ngogledd y Sir nid ydych ond taith fer i ffwrdd o ddyffrynnoedd gwyrddlas dyffryn Teifi a phorthladdoedd Bae Ceredigion. Ar ffiniau dwyreiniol Sir Gaerfyrddin ceir y Mynydd Du sy’n rhan o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, y ddihangfa orau posib, a thafliad carreg yn unig o lefydd megis Llandeilo a Llanymddyfri. Hefyd ar stepen drws Sir Gaerfyrddin mae Penrhyn Gŵyr, y rhan gyntaf o Brydain i gael ei dynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol.

Mae croeso i chi a’ch ci yn Sir Gaerfyrddin

Os ydych yn treulio’ch gwyliau gartref, yn mwynhau diwrnod o seibiant, neu’n treulio ychydig amser oddi cartref gyda’ch ci mae gennym restr o’r llefydd gorau yn y Sir sy’n croesawu cŵn. Y traethau a’r teithiau cerdded hynny sy’n croesawu cŵn yn ogystal â rhai llefydd na fyddech o bosib wedi meddwl y gallech fynd â’ch ci iddynt. Mae’r dewis yn ddi-ben-draw gan fod yma nifer fawr o bethau i’w gweld a’u gwneud gyda’ch ffrind gorau!

Rhai o’ch sylwadau...

"Mae fy nghi labrador du, Millie, a mi yn mynd i Barc Gwledig Pen-bre bob dydd waeth beth fo’r tywydd. Rydym yn parcio’r car ger y traeth gan fod Millie wrth ei bodd yn cerdded drwy’r goedwig ac yna drwy’r twyni ac ehangder maith traeth Cefn Sidan. Rydym yn ceisio amseru ein taith yn ôl ar hyd y traeth i gyd-daro â’r llanw uchel gan mai hoff beth Millie yw rhuthro drwy’r tonnau a’r beistonnau i gyrchu tegan o’r môr. Mae Coedwig Pen-bre a thraeth Cefn Sidan yn baradwys i gi ac nid oes unman gwell yn y wlad"
Mike Cohen, Cydweli.

"Traeth Glanyfferi, o’r morfa yn un pen, ar draws y twyni i Lanismel. Gallwch alw yn y Ferry Cabin am luniaeth i’w fwynhau yn yr awyr agored. Mae’r pysgod a’r sglodion yma gyda’r gorau ac mae powlenni dŵr ar gyfer cŵn. (Buaswn yn fain iawn heblaw am y Ferry cabin!)"
Clare Yarnton, Glanyfferi.

"Un o’r llefydd gorau ar gyfer cŵn yw Llansteffan, mae LLAWER o ymarferion da yno i helpu cŵn i ymestyn eu cymalau, mae’r parcio’n dda ac mae llawer o dywod glân a dŵr glân iddynt chwarae ynddo. Hefyd mae llawer o 'drysor' iddynt ei gnoi ar hyd y traeth!! caiff llawer o bethau rhyfedd iawn eu golchi i fyny gan y llanw! - PARADWYS i gŵn!"
Mike Palmer, Llanbedr Pont Steffan.

"Mae Coedwig Nant y Gronw, ger Cwmduad yn lle prydferth iawn. Ychydig o bobl sy’n mynd yna ac mae’n hynod o addas ar gyfer cŵn"
Matt Morden, Hermon.

"Mae Cronfa Dyffryn y Swistir, ger Llanelli yn lle da yn ogystal â’r llwybr beicio sy’n gadael Llwybr yr Arfordir ac yn dringo i Dymbl. Yn nhafarn Y Waun Wyllt, Pum Heol (sy’n llythrennol ar y llwybr) estynnwyd croeso i’m ci - ac i minnau!"
Phil Pike, Llanelli.