Darganfod Sir Gaerfyrddin
CIPOLWG AR
  • HAFAN   ›   
  • ACTIF   ›   
  • TRIATHLON
Triathlon yn Sir Gâr
Triathlon

Nod ein cyfres newydd sbon o 'Driathlonau i Deithwyr' yw darparu ffordd gyffrous ichi grwydro'r dirwedd hyfryd sydd ar gael yma yn Sir Gaerfyrddin. Mae'n wyliau ffitrwydd delfrydol i'r rheiny sy'n chwilio am wyliau egnïol neu her newydd yn yr awyr agored.

Mae'r gyfres yn cynnwys tri llwybr triathlon unigryw (Llwybr Pentywyn, Yr Her Arfordirol, a Llwybr Glannau'r Afon) ac maent oll yn cyfuno nofio neu gaiacio, beicio, a rhedeg neu gerdded mewn tair ardal wahanol o'r sir. Golyga hyn y byddwch yn dod ar draws cymoedd gwyrddlas, coetiroedd toreithiog, afonydd byrlymus, a thraethau godidog (a llawer iawn mwy!) Yn fras mae'r triathlonau i gyd yn seiliedig ar bellterau Triathlon Olympaidd, ac maent wedi'u cynllunio i'w cwblhau'n annibynnol, ar eich cyflymder eich hun. Nid oes yn rhaid ichi fod yn berson hynod ffit, oherwydd mae modd addasu pob triathlon yn ôl lefelau ffitrwydd a gellir cerdded yn lle rhedeg, caiacio neu badl-fyrddio yn lle nofio, a chwtogi pellterau'r llwybrau.

Gellir eu cwblhau mewn diwrnod fel her ffitrwydd neu'n fwy hamddenol dros sawl diwrnod. Mae'n bosibl cyfuno elfennau o bob un i greu llwybrau triathlon newydd personol - gallwch eu gwneud fel y mynnoch!

Triathlon Un - Llwybr Glannau'r Afon

Mae'r llwybr hwn yn dilyn Afon Teifi, gan gyfuno nofio yn yr afon ei hun ႂ rhedeg / cerdded a beicio ar hyd ei glannau drwy brydferthwch Dyffryn Teifi. Bydd eich taith yn mynd â chi i dref farchnad hyfryd Castellnewydd Emlyn, yn ogystal â phentref Cenarth sy'n enwog am ei eogiaid sydd i'w gweld yn aml yn llamu drwy'r rhaeadrau. Yn addas ac yn bosibl ei ddiwygio i bobl o bob lefel ffitrwydd. I ddilyn y llwybr, dilynwch lwybrau Google Map a'r disgrifiadau manwl isod (nid oes arwyddion ar hyd y llwybrau).


NOFIO / AFON DOWCIO / CAIACIO - Afon Teifi yn Llandysul (750 metr)

Ewch i ogledd y sir ac i'r Afon Teifi yn Llandysul sy'n fan delfrydol ichi ddechrau eich her triathlon. Oherwydd natur heriol y dŵr rydym yn awgrymu eich bod yn cael cymorth tywysydd o Ganolfan Ceufad Llandysul Paddlers wrth nofio. Gan ddechrau yng Nghanolfan Ceufad Llandysul Paddlers, byddwch yn mynd i'r afon mewn man lle mae modd nofio am 750 metr i lawr yr afon wrth iddi lifo drwy Ddyffryn Teifi. Mae coedwig odidog ar lannau'r afon ac mae golygfeydd ysblennydd o'r bryniau cyfagos (ewch o dan bont yr heol gan orffen ychydig cyn y tro yn yr afon). Gall y rheiny sy'n chwilio am rywbeth mwy hamddenol 'Afon Dowcio' neu Gaiacio i lawr yr afon, ac unwaith eto mae cyfarpar a chymorth tywysydd ar gael drwy Ganolfan Ceufad Llandysul Paddlers. Mae llwybr caiacio hunan-dywysedig yn dechrau ger y Ganolfan yn Llandysul ac yn gorffen yn Llangeler (cyfeirnod grid SN377393), sef tua 5.2 cilometr. Argymhellir y llwybr hwn i gaiacwyr galluog yn unig. Fel arall, gall y rheiny sydd am her nofio hunan-dywysedig fynd i'r dŵr yn llyn Llandysul ar safle Canolfan Ceufad Llandysul Paddlers, lle mae 8 cylchdro llawn o amgylch ymyl y llyn yn 1.5 cilometr o hyd - her wirioneddol Olympaidd.

Triathlon Sir Gaerfyrddin

BEICIO - Llwybr Beicio Castellnewydd Emlyn (24 cilometr)

Ar ôl sychu, gwisgwch eich helmed a theithiwch i dref farchnad Castellnewydd Emlyn yng nghornel gogledd-orllewinol y sir ar gyfer ail gam eich triathlon - i'w gwblhau ar y beic! Ychydig yn fyrrach na'r pellter Olympaidd arferol, mae'r llwybr hwn yn ddelfrydol i'r rheiny sy'n dechrau ymddiddori mewn beicio neu'r sawl sydd am rywbeth mwy hamddenol. Dechreuwch y llwybr yng nghanolfan hamdden y dref, trowch i'r dde wrth adael y Ganolfan Hamdden a chymerwch yr ail droad i'r chwith, gan ymuno â'r A484. Oddi yma byddwch yn gadael Castellnewydd Emlyn ar yr A484 gan feicio yn harddwch Dyffryn Teifi a dilyn Afon Teifi wrth iddi ymdroelli ar lawr y dyffryn. Cadwch ar yr heol hon tan ichi gyrraedd Cenarth, sy'n lle perffaith i gael hoe yn y siop de leol ac i gael cip ar y golygfeydd trawiadol o'r afon yn byrlymu dros Raeadrau Cenarth. Neidiwch yn ôl ar y beic ac arhoswch ar yr A484 gan fynd tuag at Lechryd. Ar ôl cyrraedd y pentref trowch i'r chwith gan groesi'r bont gerrig (mae'r Carpenter's Arms rownd y gornel i'r dde os bydd angen hoe arall arnoch), ac ar ôl ei chroesi trowch i'r chwith eto. Oddi yma, gallwch fwynhau beicio ar hyd lonydd tawel cefn gwlad rhwng caeau glas ffermwyr Dyffryn Teifi hyd nes cyrraedd y gyffordd gyntaf. Trowch i'r chwith yma i fynd ar hyd yr heol i Benrhiw. Ym Mhenrhiw trowch i'r chwith wrth y gyffordd lle byddwch yn ymuno â'r B4332. Gwyrwch i'r chwith wrth y gyffordd nesaf ac i'r chwith eto wrth y gyffordd wedyn. Yna cymerwch yr ail droad i'r dde oddi ar y B4332. Arhoswch ar yr heol hon am 2.5 cilometr, wedyn ewch yn syth ymlaen ar draws y gyffordd nesaf cyn gwyro i'r dde. Dilynwch yr heol hon am 2.6 cilometr a byddwch yn ailymuno â'r A484. Trowch i'r dde wrth y gyffordd hon a dilynwch yr heol yn ôl i Gastellnewydd Emlyn i gwblhau eich taith!

CERDDED / RHEDEG - Castellnewydd Emlyn i Genarth (11 cilometr)

Y ffordd berffaith o ddod â'ch triathlon yng ngogledd y sir i ben yw trwy gerdded neu redeg gan ddilyn llwybr o Gastellnewydd Emlyn i Genarth ar hyd cwrs afon Teifi - 5.5 cilometr o bellter (11 cilometr yno ac yn ôl). Gan ddechrau yn y Castell yng Nghastellnewydd Emlyn, tref ar lannau afon Teifi sydd â'i chastell ei hun a adeiladwyd gan dywysog lleol, ewch ar y llwybr glan afon o amgylch y castell, gan ddychwelyd i'r castell cyn mynd tua'r dref a throi i'r dde i Stryd y Bont. Yna trowch i'r chwith ar ôl Gwesty'r Emlyn gan ddilyn llwybr gwledig hyd nes ichi gyrraedd yr A484. Yn ôl y sôn, mewn pwll dwfn ar hyd y rhan hon o'r afon o'r enw 'Pwll Dafi Williams' y lladdwyd y ddraig olaf ym Mhrydain, a hynny ar ôl cael ei thrywanu gan saeth wenwynig a boddi wedyn yn y pwll. Dilynwch yr A484 i'r gogledd gan droi i'r chwith wrth Eglwys y Mormoniaid (tua 1 cilometr o'r dref). Yna pan fo'r llwybr yn fforchio trowch i'r dde a bydd y daith yn eich hebrwng drwy lecynnau tawel y wlad a thrwy gaeau ffermwyr gan ddilyn dyffryn yr afon hyd at Genarth. Mae Cenarth yn bentref diddorol ac yn enwog am yr eogiaid sy'n llamu dros ei raeadrau. Galwch yn yr Amgueddfa Cwrwgl ac yn yr ystafell de i gael te a chacen flasus cyn dechrau ar eich taith yn ôl i Gastellnewydd Emlyn.

Triathlon Sir Gaerfyrddin

LLWYBR PDF ›

Triathlon Dau - Her Arfordirol Sir Gâr

Mae traeth syfrdanol Cefn Sidan (9 cilometr ohono!) yn gefndir i'r triathlon arfordirol hwn. Ar ôl nofio yn nyfroedd gloyw'r traeth byddwch yn mynd ar hyd Llwybr Arfordirol y Mileniwm, sy'n enwog iawn bellach, ar gyfer rhan feicio eich her a hynny'r holl ffordd i'r Bynea, cyn dychwelyd i Gefn Sidan a Phen-bre i redeg neu gerdded drwy Goedwig Pen-bre. Mae'r triathlon hwn yn addas i bobl sydd â lefel ffitrwydd sylfaenol dda. I ddilyn y llwybr, dilynwch lwybrau Google Map a'r disgrifiadau manwl isod (nid oes arwyddion ar hyd y llwybrau).


NOFIO - Traeth Cefn Sidan (1.5 cilometr)

Mae'r traeth euraid hwn, sy'n lle gwych i nofio, yn 9 cilometr o hyd a cheir yno olygfeydd ysblennydd o Fae Caerfyrddin. Dechreuwch nofio o brif fynedfa'r traeth, gan fynd tua'r gogledd-orllewin (i'r dde wrth edrych tuag at y traeth). Oddi yma byddwch yn nofio 750 metr hyd nes eich bod yn gweld ail lwybr mwy o faint yn ymuno â'r traeth. Trowch a nofio'n ôl i brif fynedfa'r traeth er mwyn cwblhau'r her 1.5 cilometr. Mae'r dyfroedd oer, tonnog yn sicr o fod yn her gorfforol, felly rydym yn argymell eich bod yn mynd i'r 'Sidan' i gael tamaid i'w fwyta neu ddiod haeddiannol ar ôl ei chwblhau!

BEICIO - Llwybr Arfordirol y Mileniwm (45 cilometr)

Mae'r llwybr hwn rhwng Pen-bre a'r Bynea ar gyrion Bae Caerfyrddin yn llwybr beicio delfrydol i'r rheiny sy'n chwilio am her a chanddi olygfeydd bendigedig o'r môr. Mae'n 44 cilometr o hyd felly nid taith feicio i'r gwangalon mohoni ychwaith! Dechreuwch eich taith yng Nghanolfan Sgïo Parc Gwledig Pen-bre (mae modd llogi beiciau yma'n ogystal, ffoniwch 01554 834443), ac ar ôl gadael y ganolfan trowch i'r dde ac yna i'r chwith cyn troi i'r chwith eto (cymerwch ofal fan hyn - heol gul a phrysur). Dilynwch Lwybr Arfordirol y Mileniwm i'r dwyrain a fydd yn eich arwain ar hyd arfordir trawiadol Sir Gaerfyrddin. Ar eich taith byddwch yn mynd heibio i draethau euraidd, twyni tywod eang, baeau diarffordd, harbwr hardd Porth Tywyn, a thref fywiog Llanelli â'i Chanolfan Ddarganfod (lle mae caffi gwych os bydd angen lluniaeth arnoch!). Oddi yno byddwch yn dilyn y llwybr beicio o gwmpas Penrhyn Machynys gan fynd heibio i gwrs golff a ddyluniwyd gan 'Jack Nicklaus' a Chanolfan Gwlyptir Genedlaethol Cymru. Cadwch at y rhan aberol hon o'r llwybr tan ichi gyrraedd y Bynea. Yma fe welwch bont yn croesi'r heol fawr sy'n dynodi diwedd y llwybr. Trowch yn ôl fan hyn ac ail-ddilynwch y llwybr tua'r gorllewin ar hyd Llwybr Arfordirol y Mileniwm i gwblhau eich taith 44 cilometr o hyd, gan orffen yng Nghanolfan Sgïo Parc Gwledig Pen-bre.

Triathlon Sir Gaerfyrddin

RHEDEG / CERDDED - Coedwig Pen-bre (10 cilometr)

Pan fyddwch wedi cwblhau'r daith feicio dim ond un cymal o'r triathlon arfordirol fydd ar ôl sef y rhedeg, ac ni chewch leoliad gwell ar gyfer hynny na'r llwybrau godidog sy'n ymestyn am filltiroedd lawer drwy goedwigoedd ac ar draethau Parc Gwledig Pen-bre. I gwblhau llwybr 10 cilometr, dechreuwch yn y caffi agosaf at y traeth. O'r caffi anelwch at y tir a throwch i'r chwith gan ddilyn y trac y tu cefn i'r twyni tywod. Ar ôl rhedeg am 750 metr bydd y llwybr yn troi i'r dde. Ewch yn eich blaen am 200 metr a phan fydd yr heol yn fforchio gwyrwch i'r chwith heibio i'r pwll natur. Ar ôl 300 metr ewch yn syth ymlaen wrth y gyffordd ac i mewn i'r coed am 1200 metr, cyn cymryd y pedwerydd troad ar y dde. Cadwch at y trac gan gymryd yr ail droad i'r dde ar ôl tua 700 metr. Bydd y trac yn eich tywys drwy'r goedwig am oddeutu 3.7 cilometr. Yn y pen draw byddwch yn cyrraedd prif heol fynediad y Parc Gwledig, lle byddwch yn troi i'r dde ac yn dilyn yr heol hon (Heol y Ffatri) hyd at gatiau'r Parc. Cymerwch y troad cyntaf i'r chwith yn y Parc (wrth arwydd y Ganolfan Sgïo), yna gwyrwch i'r chwith a dilynwch yr heol o gwmpas i'r dde er mwyn dychwelyd i'ch man cychwyn ger y caffi gan ddod â'ch taith redeg i ben. Mae caffi'r traeth yn fan gwych i gael diod oer fel gwobr am weithio mor galed!

LLWYBR PDF ›

Triathlon Tri - Llwybr Pentywyn

Pentywyn yw canolbwynt y llwybr hwn - man enwog am yr ymdrechion ar y traeth yno i dorri'r record cyflymder dros y tir. Ar ôl nofio, padl-fyrddio neu gaiacio, byddwch yn beicio drwy rai o bentrefi hynod y de-orllewin cyn mynd ar daith gerdded ryfeddol ar hyd y pentir ar Lwybr Arfordir Cymru, lle byddwch yn dod ar draws cildraeth cudd hardd Morfa Bychan. Yn addas ac yn bosibl ei ddiwygio i bobl o bob lefel ffitrwydd. I ddilyn y llwybr, dilynwch lwybrau Google Map a'r disgrifiadau manwl isod (nid oes arwyddion ar hyd y llwybrau).


NOFIO / PADL-FYRDDIO / CAIACIO - Traeth Pentywyn (1 cilometr)

Mae Traeth Pentywyn ymhlith y traethau hiraf yng Nghymru gan ei fod tua 8 milltir o hyd, ac oherwydd ei fod mor wastad mae wedi cael ei ddefnyddio droeon i geisio torri'r record cyflymder dros y tir. Mwynhewch y golygfeydd anhygoel sydd yng nghyffiniau'r traeth drwy gwblhau her nofio 1 cilometr o hyd. O'r llithrfa ym Mhentywyn, ger sgwâr y pentref, cerddwch i'r traeth ac ewch i'r môr. Oddi yma byddwch yn nofio i'r chwith (wrth edrych tuag at y môr) i fyny'r traeth i gyfeiriad y dwyrain am 500 metr tuag at wylfa'r Weinyddiaeth Amddiffyn. Trowch wrth wylfa'r Weinyddiaeth Amddiffyn gan nofio'n ôl i gyfeiriad y gorllewin tuag at y pentref. Gadewch y dŵr ger y llithrfa ac ewch yn ôl i'r pentref am ddiod haeddiannol iawn! Mae cyfleusterau cyhoeddus yn ymyl y maes parcio ac maent yn ddigon mawr i'w defnyddio fel ystafelloedd newid. Mae'r llwybr hwn yn un rhagorol i'r rheiny sy'n awyddus i roi cynnig ar badl-fyrddio neu gaiacio hefyd. Rydym yn argymell eich bod yn gwneud hyn gyda chwmni chwaraeon dŵr proffesiynol.

Triathlon Sir Gaerfyrddin

BEICIO - Pentywyn i Sanclêr (45 cilometr)

Bydd y llwybr cylch gwych hwn yn mynd â chi drwy rai o ardaloedd gwledig godidocaf de Sir Gâr, ac mae'n ddelfrydol i'r sawl sy'n chwilio am her a hanner ar y beic gan ymweld â rhai o drefi a phentrefi glan môr gorau'r sir. Gan ddechrau ym Mhentywyn, sy'n enwog am yr ymdrechion fu yno i dorri'r record cyflymder dros y tir ac am ei draeth ardderchog, byddwch yn mynd tuag at Dalacharn, cartref Dylan Thomas, ar yr A4066 (7 cilometr). Yn Nhalacharn gallwch aros i gael te yn y 'Boathouse' a anfarwolwyd gan y bardd enwog, lle mae golygfeydd ysblennydd dros aber Afon Taf. Oddi yma cymerwch yr A4066 i Sanclêr (7 cilometr) - pasteiod y cigydd Phillip Hughes yw'r rhai gorau yn y sir! Cadwch ar yr A4066 trwy Sanclêr, ewch yn syth ymlaen wrth y groesffordd, ac yna trowch i'r dde lle mae'r heol yn fforchio tuag at Langynin (4.5 cilometr) ac wedyn ymlaen i Lanboidy (5 cilometr) ar hyd heol Llanboidy. Ar ôl gadael pentref Llanboidy trowch i'r chwith wrth y gyffordd ac ewch yn syth ymlaen tan fod yr heol yn fforchio i'r chwith. Dilynwch yr heol hon i Hendy-gwyn ar Daf a gofalwch nad ydych yn gadael yno heb ymweld â'r Abaty a Gerddi Hywel Dda. Byddwch yn gadael Hendy-gwyn ar Daf ar y B4328, gan deithio i'r de tuag at Dafarnspite (4.5 cilometr). Ar ôl cyrraedd Tafarnspite trowch i'r chwith i'r B4314 hyd at Ros-goch (2.5 cilometr), a chadwch ar yr heol hon i ddychwelyd i Bentywyn (7 cilometr) i gwblhau eich taith feicio.

RHEDEG / CERDDED - Pentywyn i Amroth (10 cilometr)

O'r traeth ym Mhentywyn dringwch i ben Pwynt Dolwen, i fyny'r grisiau, dros y pentir, ac i lawr y bryn i Forfa Bychan. Cynhaliwyd ymarferion ar gyfer glaniadau D-Day ar y cildraeth cudd hwn ac mae hynny'n amlwg yn syth, a phan fo'r môr ar drai gallwch weld bonion coed yn y tywod - gweddillion coedwig a foddwyd ar ddiwedd Oes yr Iâ. Daliwch ati i fyny'r bryn gan ymuno â llwybr yr arfordir a'i ddilyn ar hyd y clogwyni ac i lawr i draeth Marros. Cerddwch ar hyd y traeth ac yna trowch i'r dde wrth Felin Marros (sy'n adfail bellach) a dringo i'r trac trwy Fferm Marros hyd nes y byddwch yn ymuno â heol yr arfordir ym mhentref Marros (sylwch ar yr eglwys a'r gofeb gerrig). Trowch i'r dde ar ôl yr eglwys. Ewch yn eich blaen am tua 1 cilometr ac fe welwch lôn â meini hirion ar y chwith (os ewch yn syth ymlaen am ychydig mae'r Green Bridge Inn nid nepell o'r fan hon). Trowch i'r dde wrth lôn y meini hirion a dilynwch y llwybr troed yn ôl i Forfa Bychan cyn dychwelyd dros y pentir (ar y chwith) hyd at Bentywyn i gwblhau eich her gerdded.

Carmarthenshire Triathlon

LLWYBR PDF ›