Darganfod Sir Gaerfyrddin
CIPOLWG AR
  • HAFAN   ›   
  • ACTIF   ›   
  • CERDDED   ›   
  • LLWYBR ARFORDIR CYMRU

Llwybr Arfordir Cymru - Y BIT SIR GAERFYRDDIN!

Ar 5ed Mai 2012 lansiwyd Llwybr Arfordir Cymru sy'n llwybr 870 milltir o hyd. Bydd yn llwybr cerdded di-dor o amgylch Cymru gyfan v o gyrion Caer yn y gogledd i Gas-gwent yn y de.

Llwybr Arfordir Cymru yn Sir Gar

Rhanbarth 'F' o Llwybr Arfordir Cymru

Cerdded 1

Cerdded 1

LLANELLI
Chwilio am lety ›

Bynea to Discovery Centre - 10km linear walk.

Mae'r rhan hon o'r llwybr arfordirol yn cynnig pob math o bethau i chi sy'n amrywio o atyniadau gwych er mwyn i chi gael egwyl o'ch taith gerdded i fwyd arbennig yn ogystal â llefydd croesawgar i sefyll ynddynt. Mae Llwybr Arfordir Cymru yn dilyn llwybr beicio a cherdded nodedig Parc Arfordirol y Mileniwm ar y rhan hon o'r llwybr. Llety

Uchafbwyntiau:

Parc Dŵr y Sandy a Llwybr Cerfluniau'r Mabinogi drwy'r coed
Parc Arfordirol Mileniwm, Llanelli SA15 2LF.
Llyn mawr lle mae adar diddorol a nifer o elyrch, ynghyd â llwybr drwy'r coed sydd â cherfluniau'r Mabinogi.
Parc Arfordirol Mileniwm    
01554 777744

Canolfan Gwlyptir Genedlaethol Cymru
Llwynhendy, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA14 9SH.
Gwarchodfa adar arbennig sy’n cynnwys fflamingos, cyfle i fwydo'r adar, caffi a thoiledau.
wwt.org.uk    01554 741087

Cerdded 2

Cerdded 2

PORTH TYWYN, PEN-BRE A CYDWELI
Chwilio am lety ›

Y Ganolfan Ddarganfod (Llanelli) i Cydweli - taith gerdded 20 cilometr.

Mae gan Borth Tywyn, Pen-bre a Chydweli lefydd arbennig i sefyll dros nos a digon o lefydd i gael bwyd. Os ydych chi am gael egwyl o'r cerdded, mae digonedd o atyniadau ar gael i ddenu eich sylw!

Uchafbwyntiau:

Marina Porth Tywyn, Cofeb Amelia Earhart.

Parc Gwledig Pen-bre, traeth hiraf Cymru, sef Cefn Sidan sy'n 8 milltir o hyd, coedwig enfawr, rheilffordd fechan, marchogaeth ceffylau, llethr sgïo sych, llwybr tobogan, cwrs pitsio a phytio ac atyniadau eraill. 01554 742424.

Cwrs Rasio Pen-bre, cartref rasio ceir Cymru, rasys ceir, beiciau modur a thryciau yn gyson. 01554 891042.

Castell Cydweli, Caer ryfeddol o'r Oesoedd Canol, sy'n diogelu'r dref. 01554 890104.

Amgueddfa Tunplat, amgueddfa ddiddorol ynghylch y diwydiant tunplat lleol. 01554 891078 / 01267 228696.

Cerdded 3

Cerdded 3

CYDWELI A GLANYFERI
Chwilio am lety ›

Cydweli i Glanyfferi - taith gerdded 6 cilometr.

Ar ôl gadael Cydweli, byddwch chi'n cerdded ar hyd llwybrau troed a ffyrdd tawel cefn gwlad. Bydd y daith yn mynd â chi drwy dir amaethyddol a thrwy bentref prydferth Llan-saint ac yna i Lanyfferi. Mae llefydd gwych i gael bwyd yn y ddau bentref.

Uchafbwyntiau:

Traeth Glanyfferi, golygfeydd gwych o Gastell Llansteffan a thros Fae Caerfyrddin.

Cerdded 4

Cerdded 4

GLANYFFERI A CAERFYRDDIN
Chwilio am lety ›

O Lanyfferi i Gaerfyrddin - Taith gerdded 12 cilometr.

Mae'r rhan hon o lwybr yr arfordir yn mynd o Lanyfferi i ganol Caerfyrddin gan ddilyn afon Tywi, a hynny ar hyd llwybrau dymunol a ffyrdd bach tawel yng nghefn gwlad.

Uchafbwyntiau:

Castell Caerfyrddin saif yr amddiffynfa o'r oesoedd canol, sydd â hanes cythryblus a diddorol, uwchlaw canol y dref. Oddi mewn i'w muriau mae Canolfan Groeso Tŷ'r Castell a Hen Orsaf yr Heddlu, lle mae arddangosfa ddiddorol o hanes yr heddlu a lle mae hyd yn oed gelloedd iawn o'r oesoedd a fun!

Amffitheatr Rufeinig Caerfyrddin, Heol y Prior, Caerfyrddin.

Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, Abergwili, Caerfyrddin 01267 228696.

Mae nifer o siopau bychain annibynnol ynghyd â siopau mawr y stryd fawr megis Debenhams a Marks and Spencer yn nhref Caerfyrddin.

Cofiwch am y farchnad nwyddau dan do, sy'n lle gwych i brynu bwydydd a diodydd lleol.

Mae dwy oriel gelf wych ger Eglwys San Pedr, sef, Oriel Myrddin, a gyferbyn, y King Street Gallery.

Cerdded 5

Cerdded 5

CAERFYRDDIN A LLANSTEFFAN
Chwilio am lety ›

O Gaerfyrddin i Lansteffan - Taith gerdded 12 cilomedr.

Mae'r darn hwn o'r llwybr yn mynd â chi o dref fyrlymus Caerfyrddin i bentref glan môr Llansteffan. Am y rhan fwyaf o'i gwrs mae'r llwybr yn dilyn Afon Tywi ond cyn cyrraedd Llansteffan mae'n gwyro o'r glannau am ychydig gan fynd trwy warchodfa natur Coed Castell Moel.

Uchafbwyntiau:

Coed Castell Moel, mae llwybr yr arfordir yn mynd trwy'r coetir hwn sy'n cael ei reoli gan Ymddiriedolaeth y Coetiroedd.

Castell Llansteffan, saif y gaer hon o'r oesoedd canol ar fryn uwchlaw'r pentref, ac mae'n fan da i gael hoe fach!

Cerdded 6

Cerdded 6

LLANSTEFFAN A SANCLêR
Chwilio am lety ›

O Lansteffan i Sanclêr - Taith gerdded 12 cilomedr.

Y cymal nesaf yw'r daith o Lansteffan i dref farchnad ddymunol Sanclêr. Ar ôl gadael Llansteffan a mynd heibio i'r castell mae'r llwybr yn dilyn Afon Taf gan fynd trwy dir heddychlon yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ger Trwyn Wharley.

Uchafbwyntiau:

Llety Cynin Leisure Club (ymgorffori Lolfa Cynin - B&B) 01994 231516.

Canolfan Grefftau'r Gât, lle mae siop sy'n gwerthu crefftau lleol, a chaffi. 01994 232726.

Hughes the Butcher, Sanclêr 01994 230062.

Eynons, Sanclêr 0800 7315816.

Cerdded 7

Cerdded 7

SANCLÊR A LACHARN
Chwilio am lety ›

O Sanclêr i Lacharn - Taith gerdded 7 cilomedr.

Mae Llwybr yr Arfordir yn dilyn Afon Taf gan fynd trwy dir amaeth ac ar hyd llwybrau bach tawel. Wrth gyrraedd Lacharn byddwch yn mynd heibio i gartref Dylan Thomas, sef y Boathouse, lle treuliodd ei flynyddoedd olaf. Gan eich bod chi yma efallai yr hoffech fynd am dro ar hyd Llwybr Pen-blwydd Dylan Thomas.

Uchafbwyntiau:

Cartref Dylan Thomas, 01994 427420.

Tin Shed Experience, Amgueddfa'r Ail Ryfel Byd, 07970827681 neu 07974 106157.

Corran Books 01994 427444.

Browns Hotel 01994 427320.

Cerdded 8

Cerdded 8

LACHARN A AMROTH
Chwilio am lety ›

O Lacharn i Amroth - 13 cilomedr.

Byddwch yn gadael Lacharn ar hyd Llwybr Pen-blwydd Dylan Thomas. Pentywyn sydd nesaf lle byddwch yn dringo i ben Trwyn Gilman gan fwynhau'r golygfeydd gwych dros y traeth. Mae'r llwybr yn disgyn i Forfa Bychan cyn esgyn eto i Drwyn Ragwen ac yna ar hyd brig y clogwyni i Farros. Yna byddwch yn mynd yn eich blaen i Amroth lle mae traeth gwych arall. Yma byddwch chi'n gadael Sir Gaerfyrddin, ac yn camu i Sir Benfro!

Uchafbwyntiau:

Yr Amgueddfa Cyflymder , Hille rhoddir sylw i hanes yr ymdrechion i dorri record cyflymder y byd dros dir ar draeth Pentywyn 01994 453488.

Traeth Pentywyn, sy'n un o'r traethau hiraf yng Nghymru. Mae yma draeth euraidd sy'n ymestyn am filltiroedd ynghyd â phyllau glan môr creigiog.

Carmarthenshire's Wales Coast Path Funding logos