Darganfod Sir Gaerfyrddin
CIPOLWG AR
  • HAFAN   ›   
  • ACTIF
  • Digon o arfordir i'w fwynhau
  • Y beicio mynydd gorau yn y byd - Brechfa
  • Marchogaeth y Marros
  • Pysgota yn Sir gaerfyrddin
  • Teithiau Cerdded Hyfryd

Bod yn Egnïol yn Sir Gaerfyrddin

Beicio Mynydd yn Coedwig Brechfa

Un o'r ffyrdd gorau o fwynhau eich amser yn Sir Gaerfyrddin yw drwy fod yn egnïol.

Beicio Mynydd

Sir Gaerfyrddin yw un o'r llefydd gorau yn y Deyrnas Unedig i feicio mynydd Y lle gorau i feicio mynydd yw Fforest Brechfa sydd â chyfleusterau beicio mynydd gwych. Yn debyg iawn i ganolfan sgïo, mae yno lwybrau addas ar gyfer pob gallu. Gan fod dewis o lwybrau gwyrdd, glas, coch, neu ddu, rydych yn siŵr o ddod o hyd i rywbeth a fydd yn addas i'ch grŵp chi.

Chwaraeon Dŵr

Chwaraeon Dŵr

Os ydych am roi cynnig ar hwylio, canŵio, neu rwyfo, mae gan Sir Gaerfyrddin yr afonydd a'r cyfleusterau i'ch cadw'n brysur am ddiwrnodau.

Clwb Cychod Tywi yw'r lle perffaith i fwynhau'r dyfroedd. Mae'r clwb cychod ym mhen pellaf aber Tywi ac mae'n fan delfrydol i hwylio neu rwyfo. P'un a ydych yn dechrau arni ynteu'n hwyliwr profiadol, bydd y ganolfan hon, sydd wedi'i hachredu gan y Gymdeithas Hwylio Frenhinol, yn sicrhau eich bod yn manteisio i'r eithaf ar eich amser ar y dŵr.

Marchogaeth

Marchogaeth ym Marros

Mae gan Sir Gaerfyrddin rai o'r traethau hiraf yn y DU a choedwigoedd sy'n gannoedd o filltiroedd sgwâr, felly mae'n lle gwych i farchogaeth ceffylau. Mae stablau marchogaeth ym mhob cwr o'r sir.

Os hoffech gael gwersi neu gyfle i farchogaeth yn un o ardaloedd prydferthaf Cymru, beth am fwrw draw i Ganolfan Farchogaeth Marros neu Hills Farm Holiday Stables.

Cerdded

Walking the Carmarthenshire countryside

Boed eich bryd ar daith hamddenol ar lan y môr neu ar gerdded rhai o fynyddoedd uchaf de Prydain, Sir Gaerfyrddin yw'r lle i chi.

Mae cynifer o deithiau cerdded hyfryd ar hyd a lled y sir. Sawl un ohonynt y mae gennych chi amser i'w chwblhau?

Mae yma raeadrau, traethau, clogwyni, neu fynyddoedd? dewiswch chi!

Ceir rhai o deithiau cerdded mwyaf trawiadol y sir ym mharc cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae'r golygfeydd sydd yn y parc ymhlith y godidocaf yng Nghymru a Lloegr. Er ein bod yn rhannu'r mynyddoedd hyn â'n cymdogion ym Mhowys,, ni fyddai unrhyw ymweliad â Sir Gaerfyrddin yn gyflawn heb fynd am dro arnynt.

Pysgota

Pysgota yn Sir Gar

Os oes gennych ddiddordeb mewn pysgota, mae Sir Gaerfyrddin yn nefoedd. Ar y traethau glân a thawel gallwch ddal corgimychiaid neu gregyn gleision o byllau glan môr neu roi cynnig ar bysgota o'r lan.

Nid oes angen sôn wrth unrhyw un sydd â diddordeb mewn pysgota am ragoriaeth afonydd Sir Gaerfyrddin. Mae afonydd Cothi, Tywi a Theifi yn enwog am bysgota am sewin ac eog, ac mae glannau'r afonydd hyn yn llefydd tawel ac ysbrydoledig i dreulio'r dydd. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ein canllawiau ynghylch Pysgota yn Sir Gaerfyrddin.