Darganfod Sir Gaerfyrddin
CIPOLWG AR
  • HAFAN   ›   
  • ACTIF   ›   
  • CERDDED
Cerdded yn Sir Gar

Cerdded yn Sir Gar

Cerdded yn Sir Gar

Mewn cilfach hyfryd yn ne-orllewin Cymru mae paradwys i gerddwyr yn eich aros. Dewch i Sir Gaerfyrddin, sir hardd ac ysblennydd, ac fe welwch olygfeydd gwledig ac arfordirol gwych a fydd yn peri ichi sefyll yn eich unfan.

If you crave a fresh air experience in a landscape that is varied and diverse, then put on your walking boots and explore this fascinating county of contrast.

Os ydych chi'n dyheu am fwynhau'r awyr iach mewn tirwedd amrywiol, gwisgwch eich esgidiau cerdded a dewch i grwydro'r sir gyfareddol hon sy'n llawn gwrthgyferbyniadau.

Cerdded yn Sir Gar

Yn syml, mae'r dirwedd berffaith yn Sir Gaerfyrddin, beth bynnag yw eich gallu. Ochr yn ochr â'r cerdded, mae'r sir yn cynnig pecyn cyflawn i ymwelwyr - cyfuniad cyfareddol o ryfeddodau gwledig ac arfordirol a hanes a thraddodiad yn gwau drwy'r cyfan.

Mae mwy na 30 o wahanol deithiau cerdded yn Sir Gaerfyrddin ac mae gan bob un ei naws unigryw. Ewch tua'r de i roi cynnig ar rai o'r teithiau cerdded arfordirol gorau yng Nghymru neu ewch tua'r gogledd i weld golygfeydd mwy garw a gwledig.

Pa lwybr bynnag a ddewiswch yn Sir Gaerfyrddin, fe gewch groeso cynnes Cymreig a llefydd gwerth chweil i gael golwg arnynt.

Bannau Brycheiniog

Cerdded yn Sir Gar

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yw un o nodweddion mwyaf unigryw y sir. Ym marn llawer, mae pen gorllewinol y Bannau, yn ne-ddwyrain Sir Gaerfyrddin, yn goron ar y cyfan ac yma mae rhai o ardaloedd lleiaf adnabyddus y parc cenedlaethol.

Yr enw lleol ar yr ucheldir bryniog uwchlaw Llanymddyfri, Llandeilo a Dyffryn Tywi yw'r Mynydd Du. Mae naws unigryw yn perthyn i’r gopa fygythiol hon ei phersonoliaeth unigryw - yn unig a thymhestlog, yn wyllt a chyffrous.

Cerdded yn Sir Gar

Yn ddiweddar, cyhoeddwyd bod y Mynydd Du yn rhan o Geoparc Fforest Fawr, sef yr unig safle yng Nghymru ar y rhestr o'r safleoedd daearyddol mwyaf eithriadol yn Ewrop.

Mae'r geoparc yn cynnwys tua hanner Bannau Brycheiniog ac mae'n ymestyn o Landeilo yn y gorllewin i Aberhonddu a Phen y Fan yn y dwyrain. Ardal bryniau gwyllt a thir comin unig yw hon - sy'n hollol wahanol i'r llethrau mwy esmwyth a'r trefi sy'n swatio yn y dyffrynnoedd.

Mae Sir Gaerfyrddin yn llawn cyferbyniadau a chanddi dirweddau amrywiol iawn. Felly, tra bydd unigedd a gerwindeb y Mynydd Du yn cynnig dihangfa lwyr i gerddwyr, ceir yma hefyd lynnoedd clir, rhaeadrau a chefn gwlad ysblennydd.

Cadw'n Iach (Teithiau Trefol)

Cerdded yn Sir Gar

Rydym ni i gyd yn gwybod bod cerdded yn dda i ni. Mae arbenigwyr iechyd yn dweud y gall cerdded dim ond tair milltir y diwrnod helpu i leihau neu atal effeithiau nifer o afiechydon.

Mae cerdded yn gyflym yn rheolaidd yn helpu i leihau pwysedd gwaed, lleihau risg diabetes, colli pwysau ac yn gallu lleihau'r risg o gwympo yn enwedig i'r henoed oherwydd mae'n gallu gwella balans, cydsymudiad a hyblygrwydd y cymalau.

Cerdded yn Sir Gar

Mae cerdded hefyd yn cynnig manteision o ran iechyd meddwl oherwydd yn aml, mae gweithgaredd yn helpu i leihau gorbryder ac iselder. Yn ogystal, mae cerdded yn weithgaredd y gallwn ni gyd gymryd rhan ynddo. Dydy cerdded ddim ar gyfer bobl sy'n byw yng nghefn gwlad yn unig, mae Sir Gaerfyrddin yn cynnig cyfres wych o deithiau cerdded trefol sy'n addas at bawb sy'n byw, yn gweithio neu'n ymweld â'r ardal.

Beth am gael golwg ar y teithiau cerdded gwych hyn yng Nghaerfyrddin, Rhydaman, Llanelli a Phorth Tywyn. Mae pob tref yn cynnig chwe llwybr cerdded sydd i gyd wedi'u mesur er mwyn i chi wybod pa mor bell rydych chi wedi teithio.

Mae cerdded yn dda i'ch lles meddyliol a chorfforol p'un a ydych yn cerdded yn y dref neu yng nghefn gwlad felly beth am gymryd rhan a chynnwys gweithgaredd corfforol yn rhan o'ch bywyd bob dydd?

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch Cerdded ac Iechyd, ewch i change4lifewales.org.uk